Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi  polegającej na  opracowaniu

Metodyki optymalizacji decyzji i rekomendowania w zakresie automatycznej identyfikacji i definiowania decyzji zakupowych konsumentów na rynku nieruchomości mieszkaniowych w ramach prowadzenia procesu sprzedaży usług pośrednictwa nieruchomości


  na potrzeby projektu realizowanego w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.


Kod CPV Wspólny słownik zamówień (CPV): 73000000-2- Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy


Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a wybranym Dostawcą i wskazany w umowie zawartej między Stronami. Termin ten nie może być jednak późniejszy niż 30.06.2017 r.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2016/2.3.2 z dnia 26.09.2016 r.

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać uprawnienia do wykonania Zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać uprawnienia do wykonania Zamówienia.

Potencjał techniczny

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać potencjał techniczny do wykonania Zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać osoby zdolne do wykonania Zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

Biuro Nieruchomości i Finansów Sp. z o.o.

Adres

Biuro Nieruchomości i Finansów Sp. z o.o.

Siedziba i Biuro Projektu:

ul. Mehoffera 103 lok.48

03-158 Warszawa

województwo: mazowieckie

NIP 5242745798

Osoba do kontaktu:

Piotr Kwieciński – koordynator projektu

Tel. 0 607 188 888

e-mail: biuro@bnif.pl